BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
Zarządzenie Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w trzecim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków i uchwalenia regulaminu jej pracy. pon., 12/04/2021 - 10:38 Prosta strona
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁĘŻYN, GMINA CZARNKÓ czw., 08/04/2021 - 11:42 Zamówienie publiczne
Wybór ofert i udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności wspomagającej czw., 01/04/2021 - 11:53 Prosta strona
Oferta pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie na stanowisku koordynator indywidualnych planów usług społecznych. czw., 01/04/2021 - 09:28 Prosta strona
Oferta pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie na stanowisku: organizator społeczności lokalnej czw., 01/04/2021 - 09:27 Prosta strona
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty śr., 31/03/2021 - 15:24 Prosta strona
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego śr., 31/03/2021 - 14:43 Prosta strona
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska śr., 31/03/2021 - 14:36 Prosta strona
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie wt., 30/03/2021 - 08:38 Prosta strona
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie. wt., 30/03/2021 - 08:37 Prosta strona
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2021 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków. pt., 26/03/2021 - 15:24 Prosta strona
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i infrastruktury technicznej czw., 25/03/2021 - 13:23 Prosta strona
Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile o rozpatrzeniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Czarnków nr IGROŚ.6220.1.2.2020 z 3.06.2020 r. dotyczącej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia na działkach nr 101 i 96 obręb Sarb wt., 23/03/2021 - 14:32 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „dystrybucja unijnej żywności w ramach po pż wśród najuboższych mieszkańców gminy” pon., 22/03/2021 - 14:54 Prosta strona
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, w rejonie ulic Krótkiej, Czarnkowskiej i Gębickiej - etap II pon., 22/03/2021 - 14:49 Prosta strona
Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków i uchwalenia regulaminu jej pracy. czw., 18/03/2021 - 13:58 Prosta strona
Wynik otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko ds. promocji gminy, kultury i sportu w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich śr., 17/03/2021 - 09:35 Prosta strona
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Bukowiec - działka nr 181/4 wt., 16/03/2021 - 19:48 Prosta strona
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Radosiew , gmina Czarnków - działka nr 174/1 wt., 16/03/2021 - 19:46 Prosta strona
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Ś R E D N I C A - działka nr 114/1 wt., 16/03/2021 - 19:44 Prosta strona
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli działek przyległych położonej w obrębie wsi R O M A N O W O D O L N E - działka nr 258 wt., 16/03/2021 - 19:41 Prosta strona
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie wt., 16/03/2021 - 17:01 Prosta strona
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie. wt., 16/03/2021 - 16:55 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: przebudowy drogi wojewódzkiej nr 178 oraz budowa chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym kanalizacją deszczową) na odcinku pon., 15/03/2021 - 15:14 Prosta strona
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt., 12/03/2021 - 14:43 Prosta strona
Unieważnienie naboru ogłoszonego 10 marca 2021r. na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości czw., 11/03/2021 - 13:12 Prosta strona
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków i uchwalenia regulaminu jej pracy śr., 10/03/2021 - 14:15 Prosta strona
Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w sprawie utrzymania w mocy decyzji Wójta Gminy Czarnków ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla budowy instalacji do przerobu kruszywa w Romanowie Górnym śr., 10/03/2021 - 14:10 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zwiększenia obsady istniejącego obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu trzody chlewnej z ilości obecnie 201,6 DJP (1440 sztuk) do maksymalnie 257,6 śr., 10/03/2021 - 14:03 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zwiększenia obsady istniejącego obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu trzody chlewnej z ilości obecnie 201,6 DJP (1440 sztuk) do maksy śr., 10/03/2021 - 14:01 Prosta strona