BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Czarnkowie

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Czarnkowie ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

 

Stanowisko: Podinspektor ds. realizacji zadań oświatowych

Wymiar czasu pracy

1 etat

Planowane zatrudnienie

od 1 kwietnia 2021 r.- pierwsza umowa na czas określony 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

Wykształcenie

wyższe, preferowane ekonomiczne, prawne lub administracyjne

Wymagania niezbędne

1/ obywatelstwo polskie,

2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4/ nieposzlakowana opinia,

5/ wykształcenie wyższe,

6/ znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania przepisów prawa w szczególności z zakresu ustawy Prawo oświatowe oraz finansowaniu zadań oświatowych.

 

Wymagania dodatkowe

1/ umiejętność biegłej pracy na komputerze, pakiet MS Office,

2/ znajomość aktów prawnych w zakresie oświaty i ustawy o samorządzie gminnym i finansach publicznych,

3/ umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,

4/ umiejętność prawidłowego redagowania pism,

5/ umiejętność przygotowywania zestawień i analiz finansowych,

6/ doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1/ ustalanie podstawowej kwoty dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez os. fizyczne lub os. prawne inne niż jst na terenie gminy Czarnków,

2/ rozliczanie dotacji przedszkolnej pomiędzy innymi gminami a gminą Czarnków,

3/ rozliczanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,

4/ rozliczanie dotacji celowej przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

5/ rozliczanie środków przyznanych na dzielność żłobków,

6/ rozliczanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,

7/ przygotowywanie danych do Systemu Informacji Oświatowej w zakresie organu prowadzącego,

8/kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy Czarnków,

9/prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących z siedziby GZOO,

10/ odbiór i wysyłka korespondencji,

11/ inne zadania zlecone przez dyrektora GZOO w zakresie spraw prowadzonych przez jednostkę.

 

Miejsce pracy

1/ wymiar czasu pracy – 1 etat,

2/ praca w godzinach 730 – 1530

3/ praca administracyjno-biurowa

4 wynagrodzenie ustalone w oparciu o przepisy płacowe dla pracowników samorządowych,

5/ stanowisko pracy – praca biurowa przy komputerze na pierwszym piętrze, miejsce pracy: Brzeźno, ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków – nie jest wyposażone w windę osobową, nie jest przystosowane dla osoby na wózku inwalidzkim.

 

Wymagane dokumenty

1/ list motywacyjny,

2/ życiorys,

3/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4/ kserokopie świadectw pracy,

5/ kserokopie, poświadczone za zgodność z oryginałem  dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

6/ oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z rekrutacją,

9/ kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Termin składania ofert

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Czarnkowie” - osobiście lub przesłać pocztą na adres: Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Czarnkowie, ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno w terminie do 19.03.2021 r. do godz. 1500.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie/ decyduje data wpływu do jednostki/, nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GZOO w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

 

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz kserokopie świadectw pracy należy poświadczyć za zgodność z oryginałem i własnoręcznym podpisem.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Czarnkowie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067-253 02 87.

Klauzula informacyjna - dane osobowe

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urz. Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

1. Administratorem podanych w ofercie danych osobowych jest Dyrektor  Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie z siedzibą w Brzeźnie, ul. Krótka 1.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w GZOO pełni; Pani Joanna Mrowicka, Kancelaria Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards, tel. 602 241 239.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana pisemnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty;

4. Dane osobowe będą wykorzystane do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jej zakończeniu przechowywane przez okres wymagany przepisami  powszechnie obowiązującego prawa;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody  w dowolnym momencie, powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem wyrażonej wcześniej zgody;

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu  rekrutacji na w/w stanowisko.

 

 

Dyrektor

Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

 

/-/ Anna Grabarz

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 08.03.2021 21:57:15
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2021 22:00:04
Data publikacji informacji: od 08.03.2021 21:57:15
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
08.03.2021 21:57:15 Michał Iwanicki strona została dodana