BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Czarnków w 2020r.

 

Plakat Spsi Rolny

Wójt Gminy Czarnków – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Czarnków w 2020r.

Na podstawie art. 20 ust 1   ustawy z dnia 13 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku (j. t. Dz. U. 2019 r. poz. 1728), informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych na terenie Gminy Czarnków. Spis zostanie przeprowadzony od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Naboru kandydatów na rachmistrzów dokonuje się spośród osób:
1. pełnoletnich;
2. zamieszkałych na terenie Gminy Czarnków;
3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4. posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Informacje ważne dla osób składających oferty:
1. Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę  rachmistrzów rezerwowych.
2. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
3. Wynagrodzenie rachmistrza  terenowego ustala się jako iloczyn stawki:
a) 37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
b) 20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.
(rachmistrz, który rozpocznie i nie zakończy w pełni wywiadu metoda CAPI, a formularz elektroniczny zostanie skierowany do realizacji metodą CATI, nie otrzyma wynagrodzenia za ten formularz)


Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:
1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego, w tym adres, telefon kontaktowy, adres e-mail;
2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej;
3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni z praw publicznych;
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie. Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 8 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3. 64-700 Czarnków. W kopertach z napisem „Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych”
2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Wszelkie informacje dotyczące spisu rolnego można uzyskać na profilu Urzędu Statystycznego w Poznaniu poznan.stat.gov.pl
4. Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe tel. 67 253-02-94

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 22.06.2020 14:46:19
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2020 14:48:25
Data publikacji informacji: od 22.06.2020 14:46:19
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
22.06.2020 14:46:19 Michał Iwanicki strona została dodana