BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czarnków”.

Czarnków, dn. 06.11.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020, poz. 833 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.)
Wójt Gminy Czarnków podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czarnków”.

 

Osoby, podmioty i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia
i uwagi do projektu aktualizacji założeń.

 

Projekt dokumentu wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska oraz zamieszczony został na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarnków (
http://www.bip.czarnkowgmina.pl/).

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej – na adres Urzędu Gminy Czarnków – ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres email: urzadatczarnkowgmina [dot] pl ().

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

Termin składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie wynosi 21-dni od daty podania niniejszej wiadomości do informacji publicznej. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….………………………

Wójt Gminy Czarnków

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 06.11.2020 12:59:19
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2020 13:04:53
Data publikacji informacji: od 06.11.2020 12:59:19
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
06.11.2020 12:59:19 Michał Iwanicki strona została dodana