BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 5. spełnienie jednego z poniższych warunków:
  1) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  2) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej
  i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
  3) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 6. nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej;
 2. doświadczenie zawodowe w obszarze sprawozdawczości budżetowej, rachunkowości budżetowej;
 3. doświadczenie zawodowe w zakresie kadr i płac;
 4. doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji, prowadzenia i rozliczania projektów finansowanych ze środków unijnych;
 5. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania przepisów prawa,
  w szczególności z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości budżetowej, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ochronie danych osobowych, pracownikach samorządowych oraz Kodeksu Pracy;
 6. umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie Word, Excel;
 7. umiejętność obsługi programu księgowego FKB+, RADIX oraz Płatnik, Internet Banking;
 8. umiejętność dobrej obsługi urządzeń biurowych;
 9. umiejętność korzystania z Internetu, m.in. z aplikacji LEX;
 10. dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;
 11. odporność na stres;
 12. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej i w zespole;
 13. umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, dyspozycyjność oraz samodzielność
  w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 14. chęć do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia;
 15. wysoka kultura osobista.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. wykonywanie czynności określonych w powierzeniu obowiązków
  i odpowiedzialności Głównego Księgowego,
 2. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości,
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli celowości i zgodności operacji gospodarczych oraz finansowych z planem finansowym,
 5. prowadzenie kont dot. zaangażowania środków budżetowych oraz planów finansowych,
 6. uzgadnianie kont księgowych, obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych, wydatków oraz dotacji przekazywanych z budżetu (kwartalnie),
 7. przygotowywanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych
  w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie,
 8. wystawianie faktur sprzedażowych,
 9. rozliczanie dotacji celowych i ich zwrotów,
 10. prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 11.  terminowe dokonywanie rozliczenia oraz księgowania wyników inwentaryzacji,
 12.  podpisywanie raportów kasowych,
 13. weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS,
 14. przygotowywanie projektów zmian planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie,
 15.  opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wynikających z ustawy
  o rachunkowości i finansach publicznych,
 16.  opracowywanie i wprowadzanie zmian w zakresie polityki rachunkowości
  w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej budżetu (FKJ),
 17.  sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, bilansu jednostkowego, zmian
  w funduszach, rachunku zysków i strat, protokołów weryfikacyjnych,
 18.  przygotowywanie danych do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok,
 19. archiwizowanie dokumentów w zakresie swojego działania zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 20.  obsługa programów informatycznych z zakresu wykonywanej pracy, wprowadzanie i uzgadnianie danych w systemach informatycznych: RADIX, Internet Banking, Płatnik, FKB+,
 21. prowadzenie i rozliczanie projektu finansowanego ze środków unijnych;
 22.  potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów w zakresie swojego działania,
 23.  wykonywanie poleceń służbowych i zarządzeń Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz uchwał Rady Gminy.

 

 

 1. Warunki pracy na danym stanowisku:

 

 1. miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie,
  ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków;
 2. wymiar czasu pracy – pełen etat;
 3. liczba etatów - 1;
 4. praca w godzinach 7:30 – 15:30;
 5. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pierwsza umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony,
 6. warunki wynagrodzenia: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, oraz zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie; wynagrodzenie wypłacane w terminie 28 dnia danego miesiąca;
 7. stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 8. praca wymagająca komunikacji werbalnej i pisemnej;
 9. większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;
 10. praca na pierwszym piętrze;
 11. przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – 01.04.2021r.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz kwestionariusza do pobrania na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Czarnków);
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata na każdej ze stron kopii);
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata na każdej ze stron kopii);
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z rekrutacją.

 

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy, w terminie do 26 marca 2021 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

 

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
i miejscu kolejnego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

7. Przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą
z własnoręcznym podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji”.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, w tym w sprawach dotyczących przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydatów do różnych form zatrudnienia (umów o pracę, cywilnoprawnych, staży, praktyk, wolontariatów) do czasu jej zakończenia, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym art. 6, art. 9 ust. 2 lit. b i h oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisami odsyłającymi do tych ustaw.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania. Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuczestniczenie w procesie rekrutacji.

 

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przekazanych danych do organizowanych przez GOPS w kolejnych rekrutacji prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych w tym celu – „Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

 

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Państwa zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w GOPS w Czarnkowie realizuje Pani Joanna Mrowiska - Inspektor Ochrony Danych e-mail: kontaktatsmart-standards [dot] com lub jmrowickaatpoczta [dot] onet [dot] pl, tel. 602 241 239.

 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Prawo Pracownika do bycia zapomnianym, do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji pracowniczej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontroli, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

 1. Informacja dodatkowa:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %. Osoba niepełnosprawna, która zamierza skorzystać z uprawnienia,
o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.          

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 253 02 91 wew. 21 lub 22

                                              

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

~ Anna Wybraniec

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 16.03.2021 17:01:08
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2021 13:51:09
Data publikacji informacji: od 16.03.2021 17:01:08
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
17.03.2021 13:51:09 Michał Iwanicki edycja strony
16.03.2021 17:01:08 Michał Iwanicki strona została dodana