BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie dotyczące zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2021 z dnia 12.05.2021 r. dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 178 oraz budowa chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym kanalizacją deszczową)

IGROŚ.6733.1.3.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 20 lipiec 2021 roku

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 ze zm.)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr  1/2021 z dnia 12.05.2021 r. dla przedsięwzięcia:

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 oraz budowa chodnika wraz z niezbędną

infrastrukturą (w tym kanalizacją deszczową) na odcinku od zjazdu z działki nr 80/1 do

przejścia dla pieszych przy ulicy Polnej na działce nr 87 i 86/3 obręb Huta, gmina

Czarnków.

- lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

  1. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czarnkowie- uzgodnienie   pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych - postanowienie Nr  ON.NS.9011.258.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku.
  2. Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  3. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu  w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  4. Dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu  w zakresie ochrony melioracji wodnych – uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  5. Wielkopolskim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Pile w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków- uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopie jednego postanowienia w celu zapoznania się z ich treścią.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

     

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.bip.czarnkowgmina.pl na okres:

od 20 lipca 2021 roku do 3 sierpnia 2021 roku.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 20.07.2021 17:44:54
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 20.07.2021 17:46:51
Data publikacji informacji: od 20.07.2021 17:44:54
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
20.07.2021 17:44:54 Michał Iwanicki strona została dodana