BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego studni głębinowej nr W-2, umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności nie mniejszej niż 10 m3

IGROŚ.6220.8.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 01 lipca 2021 r.

         Na  podstawie  art.  10 §  1  ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735) oraz na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z  2021r. poz. 247 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

                  że w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

w Urzędzie Gminy Czarnków , ul. Rybaki 3, II piętro, pokój nr 12,

tel. 67-349-56-66, będzie można zapoznać się z zebranymi materiałami oraz  wnieść ewentualne uwagi, w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

wykonaniu urządzenia wodnego studni głębinowej nr W-2, umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności nie mniejszej niż 10 m3 na  godzinę na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Romanowo Dolne na działce nr 574, gmina Czarnków.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W złączeniu opinie (do wiadomości):

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie,

- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile.

                            

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronie internetowej: bip.czarnkowgmina.pl,

na okres od 01 lipca 2021 roku do 21 lipca 2021 roku.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 01.07.2021 15:21:22
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2021 15:22:39
Data publikacji informacji: od 01.07.2021 15:21:22
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
01.07.2021 15:21:22 Michał Iwanicki strona została dodana