BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie informujące o wydanych postanowieniach w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zbiornika retencyjnego o poj. 50m3 oraz studni betonowej na zestaw pompowy wraz z niezbędną

IGROŚ.6733.1.2.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 19 Lipca 2021 roku

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa zbiornika retencyjnego o poj. 50m3 oraz studni betonowej na zestaw pompowy wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 574 obręb Romanowo Dolne, gmina Czarnków,

- lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

  1. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czarnkowie- uzgodnienie   pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych - postanowienie Nr  ON.NS.9011.208.2021 z dnia 02.06.2021 roku.
  2. Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim w odniesieniu do gruntów  wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce   nieruchomościami – postanowienie nr GN.612.108.2021.ACN z dnia 09.06.2021 r.
  3. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody – uzgodnienie w trybie art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez nie zajęcie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji.

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopie dwóch postanowień w celu zapoznania się z ich treścią.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

       

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.bip.czarnkowgmina.pl na okres:

od 19 lipca 2021 roku do 02 sierpnia 2021 roku.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 19.07.2021 16:38:39
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2021 16:39:53
Data publikacji informacji: od 19.07.2021 16:38:39
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
19.07.2021 16:38:39 Michał Iwanicki strona została dodana