BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny o odziaływaniu na środowisko - budowa parku wiatrowego „Ujście Czarnków” na dz. 242/2, 272 i 266 w Marunowie.

BGK.6220.12.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 09 grudnia 2015r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że wydanie postanowienia czy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie parku wiatrowego „Ujście - Czarnków"- 3 turbin wiatrowych o łącznej mocy 9,15MW na działkach nr 242/2, 272 i 266 w Marunowie nastąpi w terminie do 20.01.2015r. ze względu na analizę sprawy i toczące się postępowanie.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Data wytworzenia informacji: 10.12.2015 14:13:10
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2015 14:14:30
Data publikacji informacji: od 10.12.2015 14:13:10
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
10.12.2015 14:14:30 Michał Iwanicki edycja strony
10.12.2015 14:13:10 Michał Iwanicki strona została dodana