BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Ciszkowo oraz Sarbia

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

gminy Czarnków

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków:

  1. Uchwały Nr XXXVII/277/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie geodezyjnym Ciszkowo,
  2. Uchwały Nr XXXVII/278/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dla zabudowy zagrodowej na działce o nr ewid. 254/2 położonej w obrębie geodezyjnym Sarbia.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski dotyczące sporządzenia ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do dnia 18 sierpnia 2021 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Czarnków.

Jednocześnie stosowanie do art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu miejscowego planu oraz informuje, że wnioski mogą być składane w formach przewidzianych w art. 40 wyżej cytowanej ustawy.  

 

 

                                                                                        WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                             /-/ Bolesław Chwarścianek

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Urzędzie Gminy Czarnków

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, w związku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarnków, reprezentowana przez Wójta Gminy Czarnków, z siedzibą ul. Rybaki 3, 64- 700 Czarnków;

2) nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy w Czarnkowie realizuje Inspektor Danych Osobowych e-mail: kontaktatsmart-standards [dot] com () lub jmrowickaatpoczta [dot] onet [dot] pl (), tel. 602 241 239;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizowanym w postaci sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków;

4) Pani/Pana dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa;

5) zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody, skorzystanie z przysługujących uprawnień jest możliwe wyłącznie po spełnieniu przesłanek określonych prawem;

6) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania celu;

8) udostępnianie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić tylko organom publicznym lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa osobom upoważnionym, które muszą mieć dostęp do danych, celem wykonywania powierzonych obowiązków, organom ochrony prawnej lub innym organom związku z prowadzonym postępowaniem;

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

10) ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 19.07.2021 16:36:57
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2021 16:38:26
Data publikacji informacji: od 20.07.2021 07:30:58
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
19.07.2021 16:36:57 Michał Iwanicki strona została dodana