BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o uzgodnieniach w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na ul. Lipowej do posesji nr 30, 38A, 40 w miejscowości Ciszkowo

IGROŚ.6733.1.12.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 29 października 2020 roku

 

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej do posesji nr 30, 38A, 40 w miejscowości Ciszkowo, gmina Czarnków na terenie części działek o nr ewid. 101, 185, 187/1, 7031/1, 7032/1 obręb Ciszkowo

- lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

  1. Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w zakresie ochrony  gruntów leśnych - postanowienie Nr ZS.224.3.82.2020 z dnia 13 października 2020 roku.
  2. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czarnkowie- uzgodnienie   pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych - postanowienie Nr  ON.NS.9011.164.2020 z dnia 7 października 2020 roku.
  3. Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  4. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody – uzgodnienie w trybie art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez nie zajęcie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji.

 

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopie dwóch postanowień w celu zapoznania się z ich treścią.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

    

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

        

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.bip.czarnkowgmina.pl na okres:

od 29 października 2020 roku do 12 listopada 2020 roku.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 29.10.2020 12:19:57
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020 12:23:50
Data publikacji informacji: od 29.10.2020 12:19:58
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
29.10.2020 12:19:57 Michał Iwanicki strona została dodana