BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 20 MW, składającej się z wolno stojących paneli fotowoltaicznych

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 21 stycznia 2022 r.

 

Na podstawie art.  61 § 4, art. 49 ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 15.12.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 20 MW, składającej się z wolno stojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi, stacjami elektroenergetycznymi i magazynem energii na działce 31/2 w obrębie Brzeźno, gmina Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się ze sprawą, składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3,

64-700 Czarnków pokój nr 12 (II piętro, tel. 67 349 56 66), w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronie internetowej: bip.czarnkowgmina.pl,

na okres od 21 stycznia 2022 roku do 11 lutego 2022 roku.

 

 

  •  
Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 21.01.2022 15:27:33
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2022 15:29:59
Data publikacji informacji: od 21.01.2022 15:27:33
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
24.01.2022 15:29:59 Michał Iwanicki edycja strony
24.01.2022 15:29:43 Michał Iwanicki edycja strony
21.01.2022 15:27:33 Michał Iwanicki strona została dodana