BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie części działek o nr ewid. 101, 185, 187/1, 7031/1, 7032/1 położonych w miejscowości Ciszkowo, gmina Czarnków.

Czarnków, dnia 18.11.2020 roku

IGROŚ.6733.1.12.2020

        /nr sprawy/

 

DECYZJA Nr 9/2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 50 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku:

 

Pełnomocnika  P. Piotra Łucyka

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

reprezentującego Gminę Czarnków

ul. Rybaki 3

64-700 Czarnków

z 31.08.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie części działek o nr ewid. 101, 185, 187/1, 7031/1, 7032/1 położonych w miejscowości Ciszkowo, gmina Czarnków, zgodnie
z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji,

 

ustalam:

następujące warunki lokalizacji inwestycji

 1. ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: rozbudowa sieci wodociągowej,
 2. ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej;
 3. ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
 1. linie rozgraniczające teren inwestycji określono na mapie ewidencyjnej w skali 1:2000 oraz w skali 1:1000 stanowiących załączniki do niniejszej decyzji,
 2. zakres inwestycji: wodociąg z rur PE Ø110 mm z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø110 mm, długość ok. 300,0 m,
 3. realizacja inwestycji na gruntach leśnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, bez zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,
 4. inwestycja na gruntach leśnych zaprojektowana została bez konieczności wycinki drzewostanu, a pas przewidziany pod inwestycję liniową nie przekroczy szerokości 2,0 m,
 5. przy projektowaniu inwestycji należy zachować obowiązujące przepisy prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);
 1. ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
 1. inwestycja musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020, poz. 1219),
 2. podczas realizacji inwestycji należy chronić drzewa i krzewy, w przypadku konieczności wycinki drzew należy uzyskać stosowne pozwolenie;
 1. ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, należy przerwać pracę, zabezpieczyć teren i niezwłocznie powiadomić odpowiedni organ służby ochrony zabytków, a następnie przystąpić do archeologicznych badań ratunkowych;
 2. ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: zgodnie z warunkami określonymi przez gestorów sieci;

 

 1. wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
 1. zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu do drogi publicznej dla innych działek,
 2. zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności dla obiektów zlokalizowanych na innych działkach,
 3. zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (osób trzecich),
 4. w projekcie technicznym należy zastosować takie rozwiązania aby nie wnosić dodatkowych uciążliwości na tereny sąsiadujące, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań,
 5. realizacja inwestycji nie może zmieniać stosunków wodnych na sąsiednich działkach osób trzecich.

Uzasadnienie

 

Postępowanie o wydanie niniejszej decyzji było prowadzone zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) jak dla terenu dla którego jest brak planu zagospodarowania przestrzennego i dla inwestycji dla której nie ma obowiązku sporządzenia takiego planu.

Dla przedmiotowego terenu sporządzono zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, która została zatwierdzona uchwałą Rady Gminy w Czarnkowie Nr VII/38/91 z dnia 26.09.1991r., i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pilskiego Nr 15/91 z dnia 27 listopada 1991r. W treści nieobowiązującego planu miejscowego ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, w rozdziale II, ppkt 1.2 dotyczący zasad przekształceń przestrzennych
i zabudowy, tiret ósmy umieszczono następujący zapis: „Dopuszcza się lokalizowanie wszelkich urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej służące funkcji podstawowej ustalonej w planie…”. Nie został wydana decyzja wyrażająca zgodę na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne. Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków utracił moc na podstawie art. 67 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z powyższym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się na drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.).

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji zawiadomiono w formie obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty. Właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana niniejsza inwestycja celu publicznego zawiadomiono na piśmie.

Niniejszy projekt decyzji przygotowała Magdalena Kalinowska, Członek ZOIU nr Z-383.

Lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

 1. Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w zakresie ochrony  gruntów leśnych - postanowienie Nr ZS.224.3.82.2020 z dnia 13.10. 2020 roku.
 2. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody – uzgodnienie w trybie art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez nie zajęcie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji.

 

 1. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czarnkowie- uzgodnienie   pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych - postanowienie Nr  ON.NS.9011.164.2020 z dnia 7 października 2020 roku.
 2. Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - w trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez nie zajęcie stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania projektu decyzji.

 

Strony postępowania, w tym właściciele nieruchomości, na których będzie lokalizowana przedmiotowa inwestycja nie wniosły uwag i zastrzeżeń do przedmiotowej inwestycji w okresie trwania postępowania. Wobec powyższego orzekam jak w sentencji.

Pouczenie

Do budowy można przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę, o które należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

 

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Kodeks postępowania administracyjnego od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem organu wydającego niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, zgodnie z  art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. Zgodnie z art. 130 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Część graficzna decyzji na kopii mapy zasadniczej

 

Otrzymują:

 1. Pełnomocnik - P. Piotr Łucyk

             Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków

 1. Wójt Gminy Czarnków

             ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków,

 1. Wielkopolski Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Poznaniu,

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

 1. Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki

             ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków,

 1. Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krucz

Krucz 28, 64-720 Lubasz,

 1. a/a

Do wiadomości:

       - Marszałek Województwa Wielkopolskiego

          Aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

SSz

 


 

Czarnków, dnia 18.11.2020 roku

IGROŚ.6733.1.12.2020

        /nr sprawy/

 

DECYZJA Nr 9/2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 50 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku:

 

Pełnomocnika  P. Piotra Łucyka

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

reprezentującego Gminę Czarnków

ul. Rybaki 3

64-700 Czarnków

z 31.08.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie części działek o nr ewid. 101, 185, 187/1, 7031/1, 7032/1 położonych w miejscowości Ciszkowo, gmina Czarnków, zgodnie
z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji,

 

ustalam:

następujące warunki lokalizacji inwestycji

 1. ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: rozbudowa sieci wodociągowej,
 2. ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej;
 3. ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
 1. linie rozgraniczające teren inwestycji określono na mapie ewidencyjnej w skali 1:2000 oraz w skali 1:1000 stanowiących załączniki do niniejszej decyzji,
 2. zakres inwestycji: wodociąg z rur PE Ø110 mm z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø110 mm, długość ok. 300,0 m,
 3. realizacja inwestycji na gruntach leśnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, bez zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,
 4. inwestycja na gruntach leśnych zaprojektowana została bez konieczności wycinki drzewostanu, a pas przewidziany pod inwestycję liniową nie przekroczy szerokości 2,0 m,
 5. przy projektowaniu inwestycji należy zachować obowiązujące przepisy prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);
 1. ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
 1. inwestycja musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020, poz. 1219),
 2. podczas realizacji inwestycji należy chronić drzewa i krzewy, w przypadku konieczności wycinki drzew należy uzyskać stosowne pozwolenie;
 1. ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, należy przerwać pracę, zabezpieczyć teren i niezwłocznie powiadomić odpowiedni organ służby ochrony zabytków, a następnie przystąpić do archeologicznych badań ratunkowych;
 2. ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: zgodnie z warunkami określonymi przez gestorów sieci;

 

 1. wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
 1. zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu do drogi publicznej dla innych działek,
 2. zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności dla obiektów zlokalizowanych na innych działkach,
 3. zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (osób trzecich),
 4. w projekcie technicznym należy zastosować takie rozwiązania aby nie wnosić dodatkowych uciążliwości na tereny sąsiadujące, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań,
 5. realizacja inwestycji nie może zmieniać stosunków wodnych na sąsiednich działkach osób trzecich.

Uzasadnienie

 

Postępowanie o wydanie niniejszej decyzji było prowadzone zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) jak dla terenu dla którego jest brak planu zagospodarowania przestrzennego i dla inwestycji dla której nie ma obowiązku sporządzenia takiego planu.

Dla przedmiotowego terenu sporządzono zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, która została zatwierdzona uchwałą Rady Gminy w Czarnkowie Nr VII/38/91 z dnia 26.09.1991r., i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pilskiego Nr 15/91 z dnia 27 listopada 1991r. W treści nieobowiązującego planu miejscowego ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, w rozdziale II, ppkt 1.2 dotyczący zasad przekształceń przestrzennych
i zabudowy, tiret ósmy umieszczono następujący zapis: „Dopuszcza się lokalizowanie wszelkich urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej służące funkcji podstawowej ustalonej w planie…”. Nie został wydana decyzja wyrażająca zgodę na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne. Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków utracił moc na podstawie art. 67 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z powyższym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się na drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.).

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji zawiadomiono w formie obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty. Właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana niniejsza inwestycja celu publicznego zawiadomiono na piśmie.

Niniejszy projekt decyzji przygotowała Magdalena Kalinowska, Członek ZOIU nr Z-383.

Lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

 1. Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w zakresie ochrony  gruntów leśnych - postanowienie Nr ZS.224.3.82.2020 z dnia 13.10. 2020 roku.
 2. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody – uzgodnienie w trybie art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez nie zajęcie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji.

 

 1. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czarnkowie- uzgodnienie   pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych - postanowienie Nr  ON.NS.9011.164.2020 z dnia 7 października 2020 roku.
 2. Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - w trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez nie zajęcie stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania projektu decyzji.

 

Strony postępowania, w tym właściciele nieruchomości, na których będzie lokalizowana przedmiotowa inwestycja nie wniosły uwag i zastrzeżeń do przedmiotowej inwestycji w okresie trwania postępowania. Wobec powyższego orzekam jak w sentencji.

Pouczenie

Do budowy można przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę, o które należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

 

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Kodeks postępowania administracyjnego od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem organu wydającego niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, zgodnie z  art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. Zgodnie z art. 130 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Część graficzna decyzji na kopii mapy zasadniczej

 

Otrzymują:

 1. Pełnomocnik - P. Piotr Łucyk

             Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków

 1. Wójt Gminy Czarnków

             ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków,

 1. Wielkopolski Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Poznaniu,

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

 1. Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki

             ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków,

 1. Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krucz

Krucz 28, 64-720 Lubasz,

 1. a/a

Do wiadomości:

       - Marszałek Województwa Wielkopolskiego

          Aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

SSz

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 25.11.2020 15:37:50
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2020 15:41:13
Data publikacji informacji: od 25.11.2020 15:37:50
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
25.11.2020 15:37:50 Michał Iwanicki strona została dodana