BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie -sprostowanie oczywistych omyłek w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.12.2021 z dnia 17.11.2021 r.

 

IGROŚ.6220.14.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 18 stycznia 2022r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2021 r. poz. 247 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 17.01.2022 r. zostało wydane postanowienie nr IGROŚ.6220.14.2020 dotyczące sprostowania oczywistych omyłek w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.12.2021 z dnia 17.11.2021 r. wydanej dla inwestycji polegającej na eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo - żwirowego „ROMANOWO GÓRNE DW II” położonej w miejscowości Romanowo Górne na działkach o numerach ewidencyjnych  113, 120/1, 121, 122/1, 127, 128, 132, 133, 140, 141/1, 166, 167, 176, 177, gm. Czarnków, powiat czarnkowsko – trzcianecki, woj. wielkopolskie. 

 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W załączeniu:

- postanowienie Wójta,

 

                                                           WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                         /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronie internetowej: bip.czarnkowgmina.pl,

na okres od 18 stycznia 2022 roku do 08 lutego 2022 roku.

 


 

Czarnków, dnia 17 stycznia 2022 roku

WÓJT GMINY CZARNKÓW

 

IGROŚ.6220.14.2020

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.),  

 

p o s t a n a w i a m

 

z urzędu sprostować w mojej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.12.2021 z dnia 17.11.2021 roku, dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na

eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo – żwirowego „ROMANOWO GÓRNE DW II” położonej w miejscowości Romanowo Górne na działkach o numerach ewidencyjnych 113, 120/1, 121, 122/1, 127, 128, 132, 133, 140, 141/1, 166, 167, 176, 177  gmina Czarnków, powiat czarnkowsko - trzcianecki, woj. wielkopolskie, następujących oczywistych omyłek:

  1. w uzasadnieniu decyzji, na stronie trzeciej w wierszu 46  jest:

Wójt Gminy Czarnków w dniu 18.11.2021 r. wydał postanowienie nr IGROŚ.6220.14.2021,

      a powinno być:

Wójt Gminy Czarnków w dniu 18.11.2020 r. wydał postanowienie nr IGROŚ.6220.14.2020,

2)  w uzasadnieniu decyzji  na stronie 6:

     - w wierszu 2 jest POLE 0, a powinno być POLE C,

     - w wierszu 7 jest od POLA 0, a powinno  być od POLA C,

     - w wierszu 44 jest  (POLE A,B i 0), a powinno być  (POLE A,B i C),

3)  w uzasadnieniu decyzji  na stronie 7:

     - w wierszu 45 jest Pola 0, a powinno być Pola C.

 

UZASADNIENIE

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wyżej wymienionych miejscach zostały popełnione błędy – oczywiste omyłki, w związku z tym postanowiono orzec jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem organu wydającego niniejsze postanowienie, w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.   Pełnomocnik P. Jacek Masternak,

2.   Kopalnie Kruszyw Wiśniewscy

Danuta Wiśniewska, ul. Słoneczna 7, 64-800 Chodzież,

3.   Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy

      z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji

      o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

      w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania

      na środowisko ( Dz. U. z  2021r.  poz. 247 ze zm.),

4. a/a.

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony

    Środowiska w Poznaniu,

    ul. J.H. Dąbrowskiego 79,  60-529 POZNAŃ,

2. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile

    ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie

    ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnków,

SSz

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 18.01.2022 15:08:40
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2022 15:16:57
Data publikacji informacji: od 18.01.2022 15:08:40
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
18.01.2022 15:08:40 Michał Iwanicki strona została dodana