BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i infrastruktury technicznej

 OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

 

na zastępstwo na stanowisko urzędnicze

do spraw inwestycji i infrastruktury technicznej

 

w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3,  64-700 Czarnków

 

Wymiar

czasu pracy

Pełen etat

Planowane zatrudnienie

Umowa na zastępstwo, czas określony od 15 kwietnia 2021 roku do 31 maja 2022 roku

Wykształcenie

 

- wyksztalcenie co najmniej średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce

- preferowane wykształcenie wyższe związane z budownictwem lub inżynierią środowiska, prawo, administracja, kierunki ekonomiczne, gospodarka nieruchomościami, gospodarka przestrzenna lub inne pokrewne

Wymagania

niezbędne związane ze stanowiskiem pracy

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia następujące warunki:

1) jest obywatelem polskim, obywatelem Unii Europejskiej oraz obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5) ma wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce lub wykształcenie średnie,

6) posiada prawo jazdy kat. B oraz własny samochód.

Wymagania

dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy

Mile widziane:

1) doświadczenie zawodowe o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, preferowany pracownik ze stażem pracy w administracji samorządowej, innej administracji publicznej, w przedsiębiorstwie na stanowisku związanym z budownictwem, lub z doświadczeniem w wykonywaniu działalności gospodarczej, lub absolwent wyższej uczelni,

2) znajomość regulacji prawnych z ustawy Prawo budowlane wraz z  przepisami wykonawczymi, w szczególności w odniesieniu do procedur związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych,

3) wysoka kultura osobista oraz postawa etyczna (wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy i nie budzący podejrzeń o stronniczość i interesowność),

4) umiejętność redagowania pism urzędowych, sporządzania protokołów, notatek, adnotacji urzędowych,

5) umiejętności interpersonalne niezbędne dla prawidłowej obsługi klienta,

6) otwartość na współpracę i podejmowanie nowych wyzwań,

7) umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, dokładność i rzetelność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Do zadań na stanowisku do spraw inwestycji i infrastruktury technicznej należą w szczególności:

1) Przygotowanie, realizacja i odbiór inwestycji komunalnych, w szczególności: sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, infrastruktura techniczna związana z gospodarką odpadami, budownictwo elektroenergetyczne, budowa oświetlenia drogowego, budownictwo mieszkaniowe, przygotowanie terenów pod budownictwo, obiekty małej architektury, budynki rekreacyjne, budynki gospodarcze, obiekty oświatowe, sportowe, sale wiejskie, remizy OSP itp.

2) Przygotowywanie we współpracy z innymi organami, samorządami, instytucjami i jednostkami planów zadań inwestycyjnych.

3) Współdziałanie z gestorami sieci w zakresie realizacji inwestycji komunalnych takich jak budowa sieci gazociągowych, budowa i rozbudowa linii energetycznych, itp.

4) Współpraca ze Skarbnikiem w opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej (WPF).

5) Przygotowywanie projektów umów z projektantami i wykonawcami robót budowlanych, projektów umów na sprawowanie nadzoru inwestorskiego i organizowanie komisyjnych odbiorów robót.

6) Współdziałanie z projektantami przy opracowywaniu dokumentacji technicznych inwestycji.

7) Sprawdzanie statusu prawnego terenu, na którym ma być realizowane gminne przedsięwzięcie lub inwestycja, ustalanie właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą realizowane gminne inwestycje, w szczególności inwestycje infrastrukturalne liniowe.

8) Przygotowywanie dokumentów związanych z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane uprawniających Gminę Czarnków do wykonywania robót budowlanych i obiektów budowlanych w ramach realizowanych zadań.

9) Przygotowywanie umów cywilno - prawnych na partycypację w kosztach realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

10) Przygotowywanie i prowadzenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, (opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, projekt umowy z wykonawcą), udział w pracach  komisji przetargowej w sprawach wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku.

11) Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem dokumentacji technicznej i projektów budowlanych realizowanych  przedsięwzięć, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i innymi przepisami szczególnymi (decyzja o warunkach zabudowy, zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, decyzja o pozwoleniu na budowę, zgoda wodno-prawna, decyzja na zajęcie pasa drogowego, decyzja na umieszczeniu urządzeń w pasie drogowym drogi publicznej itd.).

12) Występowanie do innych organów o wymagane przepisami prawa zgody, opinie, decyzje, pozwolenia itp związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

13) Rozliczanie kosztów inwestycji wraz ze sporządzeniem protokołu środka trwałego OT.

14) Prowadzenie rejestru decyzji, umów i porozumień wydanych przez inne organy nakładających na gminę obowiązek uiszczania opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach publicznych, terenach Lasów Państwowych itp.

15) Prowadzenie spraw związanych z realizacją zakupów sprzętu i urządzeń, dostaw, usług i robót budowlanych dokonywanych w ramach funduszu sołeckiego.

16) Prowadzenie rejestru wszystkich umów lub faktur do sprawozdawczości z prawa zamówień publicznych oraz udostępniania informacji publicznej.

17) Przygotowanie, realizacja i odbiór inwestycji związanych z budową oświetlenia drogowego.

18) Prowadzenie ewidencji umów za zużycie energii i konserwację oświetlenia drogowego.

19) Prowadzenie ewidencji urządzeń oświetlenia drogowego wraz z jej aktualizacją.

20) Sprawdzanie rachunków i rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia drogowego.

21) Prowadzenie ewidencji umów za zużycie energii w gminnych budynkach i innych obiektach.

22) Prowadzenie ewidencji liczników energii elektrycznej wraz z jej aktualizacją.

23) Sprawdzanie rachunków i rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej w gminnych budynkach i innych obiektach.

24) Przygotowywanie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz wszystkich danych niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej.

25) Zgłaszanie awarii i  konieczności napraw oświetlenia drogowego.

26) Przygotowywanie we współpracy z innymi organami, instytucjami i jednostkami planów zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy i budowy sieci energetycznych i gazowych  oraz przygotowywanie dokumentów związanych z prawem do dysponowania gruntem  na cele budowlane.

27) Przygotowywanie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz wszystkich danych niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego na kompleksowe dostawy opału do budynków administrowanych przez gminę Czarnków (w tym do szkół i przedszkoli).

28) Zaopatrzenie w opał budynków gminnych, za wyjątkiem szkół i przedszkoli.

29) Nadzór nad jakością i zużyciem opału w kotłowniach budynków gminnych, za wyjątkiem szkół i przedszkoli.

30) Wykonywanie prac na stanowisku dozoru, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, w zakresie obsługi, konserwacji i remontów dla kotłów wodnych wraz z urządzeniami pomocniczymi  i instalacji cieplnych wraz urządzeniami pomocniczymi do przesyłu ciepła, za wyjątkiem szkół i przedszkoli. (Okresowe szkolenia kwalifikacyjne w tym zakresie organizuje pracodawca).

31) Nadzór nad palaczami w kotłowniach centralnego ogrzewania w budynkach gminnych, za wyjątkiem szkół i przedszkoli.

32) Sporządzanie analiz i wyliczeń dotyczących podziału kosztów zużycia ciepła i energii elektrycznej.

33) Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy Czarnków w sprawie stawek opłat za korzystanie z centralnego ogrzewania.

34) Prowadzenie rejestru wszystkich umów lub faktur do sprawozdawczości z zakresu prawa zamówień publicznych oraz udostępniania informacji publicznej.

Uprawnienia

Uprawnia się pracownika do spraw inwestycji i infrastruktury technicznej do dokonywania wpisów w księgach obiektów budowlanych.

Inne obowiązki

1) Bieżące zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawnymi i ich stosowanie w zakresie prowadzonych spraw.

2) Dbałość o wykonywanie zadań publicznych z uwzględnieniem interesów państwa, gminy oraz indywidualnych interesów obywateli oraz o środki publiczne z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

3) Ochrona danych osobowych w zakresie spraw powierzonych zakresem czynności.

4) Realizacja zadań obrony cywilnej w zakresie prowadzonych spraw.

5) Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.

6) Współpraca w zamieszczaniu informacji w zakresie prowadzonych zadań, podlegających publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zakres odpowiedzialności

Pracownik do spraw inwestycji i infrastruktury technicznej odpowiada za decyzje podjęte w ramach posiadanych uprawnień lub podjęte bez uprawnień oraz za pozostałe zagadnienia wynikające z pracy na zajmowanym stanowisku, ponosi odpowiedzialność służbową na zasadach obowiązujących przepisów prawa.

Pracownik ponosi odpowiedzialność za prowadzenie całokształtu spraw na zajmowanym stanowisku oraz za kontrolę merytoryczną faktur w procesie kontroli finansowej w zakresie spraw prowadzonych przez pracownia.

Warunki pracy na stanowisku

1) wymiar czasu pracy - 1 etat,

2) praca w godzinach  730 - 1530 ,

3) praca administracyjno-biurowa oraz w terenie,

4) wynagrodzenie ustalane w oparciu o przepisy płacowe dla 
     pracowników samorządowych oraz  Regulamin wynagradzania 
     pracowników Urzędu Gminy Czarnków,

5) wynagrodzenie wypłacane do 27 dnia każdego miesiąca,

6) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

7) stanowisko pracy jest usytuowane na II piętrze, budynek nie jest wyposażony w windę osobową, miejsce pracy nie jest przystosowane dla osoby na wózku inwalidzkim.

Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z przepisami kodeksu pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

6) oświadczenie kandydata o:

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- korzystaniu z pełni praw publicznych,

- braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanym obywatelstwie,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,

8) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na zastępstwo na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i infrastruktury technicznej” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3,

w terminie do dnia 7 kwietnia 2021 roku.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).

Informacje dodatkowe

Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

Kserokopie dokumentów pracy należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i własnoręcznie podpisać.

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków oraz wymagany kwestionariusz i oświadczenia opublikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

Po zakończeniu naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych lub po 14 dniach  zostaną odesłane pocztą.

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnków w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

Dokumenty mogą składać osoby niepełnosprawne.

Osoba niepełnosprawna, która zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

  

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

1. Administratorem podanych w ofercie danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnków, wykonujący swe zadania przy pomocy Urzędu Gminy z siedzibą w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w gminie Czarnków pełni p. Joanna Mrowicka, Kancelaria ochrony danych osobowych Smart&Standards tel. 602 241 239.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków,

4. Dane osobowe będą wykorzystane do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jej zakończeniu przechowywane przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także praw do przenoszenia danych,

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym  momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem wyrażonej wcześniej zgody,

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
 przeprowadzenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-253-02-81 i 67-253-0294.

 

 

Czarnków, dnia 25 marca 2021 roku

 

Wójt Gminy Czarnków

/-/ Bolesław Chwarścianek

KARTA OPISU STANOWISKA PRACY

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 25.03.2021 13:23:44
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 25.03.2021 13:29:13
Data publikacji informacji: od 25.03.2021 13:23:44
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
25.03.2021 13:29:13 Michał Iwanicki edycja strony
25.03.2021 13:23:44 Michał Iwanicki strona została dodana