BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Gębiczyn

Czarnków, dnia 2 lutego 2021 roku

WÓJT GMINY CZARNKÓW

IGROŚ.6721.1.4.64.2019

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Gębiczyn

 

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Gębiczyn

       W/w projekt  planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie, ul. Rybaki 3; 64-700 Czarnków, w godz. od 7.00 – 15.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie ww. planu odbędzie się w dniu 15 lutego 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie, ul. Rybaki 3; 64-700 Czarnków, piętro I, sala nr 5.

Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii dodatkowe informacje, w tym o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji publicznej, o możliwości dyskusji zdalnej, można uzyskać pod numerami telefonu:  67 349 56 66 w godz. 8:00-15:00.

       Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3  i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c. i 18 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: urzadatczarnkowgmina [dot] pl () lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2021 r.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Wójt Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3; 64-700 Czarnków, email: urzadatczarnkowgmina [dot] pl (urzad@czarnkowgmina.p)l, w terminie do dnia 29 marca 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnków, który przetwarza te dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim stanowi o tym przepis prawa. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym oraz – w przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa – w celu wynikającym z treści tej zgody. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w określonych prawem sytuacjach – prawo do żądania usunięcia danych osobowych i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcie udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kontaktować się Wójta Gminy Czarnków za pomocą urzadatczarnkowgmina [dot] pl (). Szczegółowe zapisy klauzuli informacyjnej dostępne są na http://bip.czarnkowgmina.pl.

                                                                                                                                              WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                                                                                                   /-/ Bolesław Chwarścianek

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 01.02.2021 19:46:04
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2021 19:47:24
Data publikacji informacji: od 01.02.2021 19:46:05
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
01.02.2021 19:46:04 Michał Iwanicki strona została dodana