BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości - UNIEWAŻNIONE

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. księgowości

 

Wymiar

czasu pracy

1 etat

Planowane zatrudnienie

Od dnia 1 kwietnia 2021 r., pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony; zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy będzie skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem

Wykształcenie

 

Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku (preferowany profil: finanse publiczne, rachunkowość, bankowość) lub pokrewne

Wymagania

niezbędne

 1. Obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, w którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie wyższe jw.
 6. Minimum dwuletni staż pracy w księgowości.
 7. Minimum roczny staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania

dodatkowe

 1. Doświadczenie zawodowe o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
 2. Znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania przepisów prawa.
 3. Znajomość przepisów o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych.
 4. Znajomość procedur administracyjnych (kodeks postępowania
   administracyjnego, Ordynacja podatkowa, JRWA).
 5. Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 6. Umiejętność sporządzania pism urzędowych, protokołów, notatek.
 7. Dokładność, rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań.
 8. Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej
  i w zespole
  .
 9. Samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania.
 10. Biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office.
 11. Znajomość programów FKB+, PŁACE+, PŁATNIK oraz aplikacji e-Content PLUS i aplikacji LEX.
 12. Obsługa urządzeń biurowych.
 13. Umiejętność realizacji równolegle kilku procesów.
 14. Odporność na stres.
 15. Łatwość w nawiązywaniu kontaktu.
 16. Wysoka kultura osobista oraz postawa etyczna (wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz nie budzący podejrzeń
  o stronniczość i interesowność).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Księgowanie dochodów i wydatków budżetowych w FKJ Urząd Gminy Czarnków, w tym operacje księgowe z zakresu projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (UE), funduszu sołeckiego i poza funduszem zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
 2. Sporządzanie poleceń przelewu w ramach realizowanych zadań przez Urząd Gminy Czarnków jako jednostki i jako organu:
 3. Samokontrola prawidłowości wykonywanych obowiązków w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i wynikające z zakresu czynności;
 4. Bieżąca analiza obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pełna znajomość oraz wykorzystanie możliwości programów komputerowych używanych do wykonywanego zakresu czynności;
 6. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów przynależnych do stanowiska pracy.
 7. Inne prace zlecone przez Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.

 

Zakres odpowiedzialności:

Pracownik odpowiada bezpośrednio za decyzje podjęte w ramach posiadanych uprawnień (lub podjęte bez uprawnień) oraz za pozostałe zagadnienia wynikające z pracy na zajmowanym stanowisku, ponosi odpowiedzialność służbową na zasadach obowiązujących przepisów prawa.

Warunki pracy na stanowisku

 1. Wymiar czasu pracy – 1 etat.
 2. Praca w godzinach  730 – 1530 .
 3. Praca administracyjno-biurowa, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 4. Wynagrodzenie ustalane w oparciu o przepisy płacowe dla pracowników samorządowych oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czarnków.
 5. Wynagrodzenie wypłacane do 27 dnia każdego miesiąca.
 6. Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze. Budynek nie jest wyposażony w windę osobową. Miejsce pracy nie jest  przystosowane dla osoby na wózku inwalidzkim.

Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  (do pobrania na stronie BIP w zakładce „Nabór na wolne stanowiska urzędnicze”).
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 5. Dokumenty potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe.
 6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 9. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego – dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Termin składania ofert

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. księgowości” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

 

w terminie do dnia 22.03.2021 r. do godz. 15.30

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

Kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i własnoręcznie podpisać.

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków oraz wymagany kwestionariusz i oświadczenia opublikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

Po zakończeniu naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych lub po 14 dniach  zostaną odesłane pocztą.

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnków w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

Dokumenty mogą składać osoby niepełnosprawne.

 

Osoba niepełnosprawna, która zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 1. Administratorem podanych w ofercie danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnków, wykonujący swe zadania przy pomocy Urzędu Gminy z siedzibą w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w gminie Czarnków pełni p. Joanna Mrowicka, Kancelaria ochrony danych osobowych Smart&Standards tel. 602 241 239.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków.
 4. Dane osobowe będą wykorzystane do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jej zakończeniu przechowywane przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także praw do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym  momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem wyrażonej wcześniej zgody.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
   przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 255 22 27.

 

 

   Czarnków, 10 marca 2021 r.

 

Wójt Gminy Czarnków

   Bolesław Chwarścianek

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 10.03.2021 13:56:40
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2021 13:16:09
Data publikacji informacji: od 10.03.2021 13:56:41
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
11.03.2021 13:16:09 Michał Iwanicki edycja strony
10.03.2021 13:56:40 Michał Iwanicki strona została dodana