BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków, na stanowisko do spraw ochrony środowiska w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3,  64-700 Czarnków.

 

na stanowisko do spraw ochrony środowiska  w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Wymiar

czasu pracy

Pełen etat

Planowane zatrudnienie

1 kwietnia 2021 roku pierwsza umowa na czas określony - nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Wykształcenie

 

wykształcenie co najmniej średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. 

Wymagania

niezbędne

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia następujące warunki:

  1. jest obywatelem polskim, obywatelem Unii Europejskiej oraz obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
  5. posiada wykształcenie co najmniej średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce,

6) posiada prawo jazdy kategorii B i samochód własny do celów służbowych.

Wymagania

dodatkowe

1) preferowany pracownik ze stażem pracy w administracji samorządowej, innej administracji publicznej, w przedsiębiorstwie na stanowisku związanym z ochroną środowiska, lub z doświadczeniem w wykonywaniu działalności gospodarczej, lub absolwent wyższej uczelni,

2) umiejętność obsługi pakietów biurowych,

3) gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

4) wysoka kultura osobista,

5) nieskazitelna postawa etyczna ,uczciwość, wykonywanie obowiązków służbowych w sposób niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność,

6) umiejętność pracy w zespole,

7) otwartość na współpracę i podejmowanie nowych wyzwań,

8) samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, dokładność, rzetelność,

9) umiejętność redagowania pism urzędowych,

10) podstawowa wiedza dotycząca zadań będących w  kompetencji  gminy, wynikających z  ustaw:

- prawo ochrony środowiska,

- o ochronnie przyrody,

- prawo wodne,

- o gospodarce nieruchomościami - w zakresie decyzji administracyjnych związanych z podziałami nieruchomości,

- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- kodeks postępowania administracyjnego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

A. W dziedzinie gospodarki wodnej i melioracyjnej

1) przygotowanie opinii i materiałów w zakresie spraw związanych z przydzieleniem dotacji spółkom wodnym działającym na terenie gminy;

2) prowadzenie spraw zwianych z remontami urządzeń melioracyjnych będących we władaniu gminy;

3) uczestnictwo w rozprawach wodno-prawnych i ewidencjonowanie pozwoleń wodno-prawnych;

4) przygotowanie decyzji zobowiązujących właścicieli gruntów do wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabraniających wprowadzania nienależycie oczyszczonych ścieków do wody lub ziemi;

5) współdziałanie z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w zakresie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków i dopłat z tym związanych.

B. W dziedzinie utrzymania czystości i porządku w gminie

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) przygotowywanie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

C. W dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska

1) przygotowanie decyzji nakazującej osobie fizycznej wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia albo przywrócenia środowiska do stanu właściwego;

2) przygotowywanie wykazu zawierającego informacje i dane o ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów oraz wprowadzanych wód opadowych z terenów utwardzonych do ziemi, oraz ustalanie należnej opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

3) przygotowywanie projektu programu ochrony środowiska;

4) współpraca z Pilskim Regionem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;

5) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie z zakresu prowadzonych spraw.

D. W dziedzinie ochrony przyrody

1) przygotowanie dokumentów związanych z wyznaczaniem obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, w tym obszarów chronionego krajobrazu, wprowadzaniem ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, wprowadzaniem ochrony indywidualnej;

2) przygotowanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów;

3) przygotowanie decyzji o ustalaniu opłat za usuwanie drzew i krzewów;

4) przygotowanie dokumentacji związanej z ustanawianiem parku wiejskiego, określaniem jego granic oraz sposobem wykonywania ochrony.

E. W dziedzinie ochrony gruntów rolnych i leśnych

Przygotowanie materiałów do wydawania opinii przez Wójta Gminy w sprawach rekultywacji  i kierunków zagospodarowania gruntu.

F. W dziedzinie spraw związanych z eksploatacją kruszyw naturalnych

1)przygotowanie opinii w sprawach udzielenia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż;

2)przygotowanie opinii w sprawach projektów prac geologicznych;

3)przygotowanie opinii w sprawach planów ruchu zakładów górniczych.

G. W dziedzinie podziałów i scalania nieruchomości

1) prowadzenie spraw związanych z podziałem i scalaniem nieruchomości;

2) przygotowanie postanowień w sprawie opiniowania wstępnych projektów podziału;

3) przygotowanie decyzji administracyjnych zatwierdzających scalenia i podziały nieruchomości.

Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z przepisami kodeksu pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

6) oświadczenie kandydata o:

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- korzystaniu z pełni praw publicznych,

- braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanym obywatelstwie.

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

w terminie do dnia 10 marca 2021 roku.

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

Kserokopie dokumentów pracy należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i własnoręcznie podpisać.

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków oraz wymagany kwestionariusz i oświadczenia opublikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

Po zakończeniu naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych lub po 14 dniach  zostaną odesłane pocztą.

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnków w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

Dokumenty mogą składać osoby niepełnosprawne.

Osoba niepełnosprawna, która zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

1. Administratorem podanych w ofercie danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnków, wykonujący swe zadania przy pomocy Urzędu Gminy z siedzibą w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w gminie Czarnków pełni p. Joanna Mrowicka, Kancelaria ochrony danych osobowych Smart&Standards tel. 602 241 239.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków,

4. Dane osobowe będą wykorzystane do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jej zakończeniu przechowywane przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także praw do przenoszenia danych,

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym  momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem wyrażonej wcześniej zgody,

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-253-0281

 

                                                                                                           

                                                                                                                         /-/ Bolesław Chwarścianek

                                                                                                                            Wójt Gminy Czarnków

 

KARTA OPISU STANOWISKA PRACY

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 26.02.2021 14:43:49
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2021 14:47:46
Data publikacji informacji: od 26.02.2021 14:43:49
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
26.02.2021 14:43:49 Michał Iwanicki strona została dodana